به کتابخانه های پژوهشی توصیه میشود که این مجله را در لیست اقلام خود قرار دهند.