نشریه « مطالعات رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی» در کمال امتنان، پذیرای مقالات ارزشمند و پربار پژوهشگران ارجمند در حیطه های تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش می باشد. از کلیه علاقه مندان دعوت می نماید مقالات خود را در چارچوب ساختار نشریه ارسال نمایند.