*دکتر محمدتقی اقدسی، دانشیار دانشگاه تبریز ( دکترای تربیت بدنی) *دکتر مهدی سهرابی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ( دکترای تربیت بدنی) *دکتر علیرضا صابری کاخکی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ( دکترای تربیت بدنی) *دکتر حمید رضا طاهری تربتی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ( دکترای تربیت بدنی) *دکتر علیرضا فارسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ( دکترای تربیت بدنی ) *دکتر حسن محمد زاده ، دانشیار دانشگاه ارومیه ( دکترای تربیت بدنی) *دکتر محسن فروغی پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( متخصص مغز و اعصاب) *دکتر جواد صالحی فدردی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ( دکترای روانشناسی) *دکتر امیر مقدم ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ( دکترای تربیت بدنی)