• نام : دکتر مهدی سهرابی
  • آدرس پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد